กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy