กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF