กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ในโรงพยาบาลชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF