1.
แก่นตาคำ ส, วงษ์ทิม ส. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. J Police Nurs [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2022 Sep. 26];9(1):139-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814