1.
บ่อเงิน ภ, วงษ์ทิม ส. ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. J Police Nurs [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2022 Sep. 25];9(1):117-2. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811