1.
เนตรทิพย์วัลย์ ภ, ละกำปั่น ส, กลัมพากร ส. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร. J Police Nurs [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2022 Sep. 26];9(1):82-93. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801