1.
สีถาน ส. ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. J Police Nurs [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2022 Sep. 27];9(1):37-46. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718