บ่อเงิน ภาณุกานต์, and วงษ์ทิม สุขอรุณ. “ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9, no. 1 (June 30, 2017): 117–127. Accessed October 5, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811.