เนตรทิพย์วัลย์ ภาสกร, ละกำปั่น สุนีย์, and กลัมพากร สุรินธร. “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9, no. 1 (June 30, 2017): 82–93. Accessed September 30, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801.