แก่นตาคำ ส., and วงษ์ทิม ส. “ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, vol. 9, no. 1, June 2017, pp. 139-4, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814.