บ่อเงิน ภ., and วงษ์ทิม ส. “ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, vol. 9, no. 1, June 2017, pp. 117-2, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811.