เนตรทิพย์วัลย์ ภ., ละกำปั่น ส., and กลัมพากร ส. “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, vol. 9, no. 1, June 2017, pp. 82-93, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801.