สีถาน ส. “ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, vol. 9, no. 1, June 2017, pp. 37-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718.