[1]
บ่อเงิน ภ. and วงษ์ทิม ส., “ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”, J Police Nurs, vol. 9, no. 1, pp. 117–127, Jun. 2017.