[1]
เนตรทิพย์วัลย์ ภ., ละกำปั่น ส., and กลัมพากร ส., “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร”, J Police Nurs, vol. 9, no. 1, pp. 82–93, Jun. 2017.