แก่นตาคำ ส. and วงษ์ทิม ส. (2017) “ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”, JOURNAL OF THE POLICE NURSES. Bangkok, Thailand, 9(1), pp. 139–149. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814 (Accessed: 26 September 2022).