บ่อเงิน ภ. and วงษ์ทิม ส. (2017) “ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”, JOURNAL OF THE POLICE NURSES. Bangkok, Thailand, 9(1), pp. 117–127. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811 (Accessed: 5 October 2022).