เนตรทิพย์วัลย์ ภ., ละกำปั่น ส. and กลัมพากร ส. (2017) “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร”, JOURNAL OF THE POLICE NURSES. Bangkok, Thailand, 9(1), pp. 82–93. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801 (Accessed: 30 September 2022).