สีถาน ส. (2017) “ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”, JOURNAL OF THE POLICE NURSES. Bangkok, Thailand, 9(1), pp. 37–46. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718 (Accessed: 27 September 2022).