แก่นตาคำ สวงค์, and วงษ์ทิม สุขอรุณ. 2017. “ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9 (1). Bangkok, Thailand:139-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814.