บ่อเงิน ภาณุกานต์, and วงษ์ทิม สุขอรุณ. 2017. “ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9 (1). Bangkok, Thailand:117-27. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811.