เนตรทิพย์วัลย์ ภาสกร, ละกำปั่น สุนีย์, and กลัมพากร สุรินธร. 2017. “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9 (1). Bangkok, Thailand:82-93. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801.