สีถาน สราวุฒิ. 2017. “ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง”. JOURNAL OF THE POLICE NURSES 9 (1). Bangkok, Thailand:37-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718.