แก่นตาคำ ส.; วงษ์ทิม ส. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 139–149, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814. Acesso em: 5 oct. 2022.