บ่อเงิน ภ.; วงษ์ทิม ส. ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 117–127, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811. Acesso em: 5 oct. 2022.