เนตรทิพย์วัลย์ ภ.; ละกำปั่น ส.; กลัมพากร ส. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 82–93, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801. Acesso em: 5 oct. 2022.