สีถาน ส. ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 37–46, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718. Acesso em: 27 sep. 2022.