แก่นตาคำ ส., & วงษ์ทิม ส. (2017). ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 139–149. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94814