บ่อเงิน ภ., & วงษ์ทิม ส. (2017). ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 117–127. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94811