เนตรทิพย์วัลย์ ภ., ละกำปั่น ส., & กลัมพากร ส. (2017). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 82–93. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94801