สีถาน ส. (2017). ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 37–46. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/71718