(1)
บ่อเงิน ภ.; วงษ์ทิม ส. ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี. J Police Nurs 2017, 9, 117-127.