(1)
เนตรทิพย์วัลย์ ภ.; ละกำปั่น ส.; กลัมพากร ส. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร. J Police Nurs 2017, 9, 82-93.