1.
สุริยานิมิตรสุข ธ, ดิษาภิรมย์ ฐ. Nurse’s Roles in Nutrition Promotion among Pregnant Women. JPNC [Internet]. 2018 Dec. 24 [cited 2024 May 22];29(2):174-85. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/162173