1.
รวมวงษ์ น, นามวงษ์ ธ, หินขาว จ. The Effect of a Laughter Therapy Program on Self-esteem among Chronic Disease Patients. JPNC [Internet]. 2018 Jul. 3 [cited 2024 May 19];29(1):92-100. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/132647