1.
เทียนชัยทัศน์ ช, มาสิงบุญ เ, วัชรสินธุ์ จ. A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents. JPNC [Internet]. 2018 Apr. 2 [cited 2024 May 29];27(2):78-94. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117545