1.
ศิริศุภลักษณ์ พ, อาชาพิทักษ์ อ, พานิชกุล ก. Techniques on Writing Books for Inspiring Beginners. JPNC [Internet]. 2018 Mar. 28 [cited 2024 Apr. 19];26(Suppl. 1):90-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117051