เทียนชัยทัศน์ ชุติมา, มาสิงบุญ เขมารดี, and วัชรสินธุ์ จินตนา. “A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents”. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi 27, no. 2 (April 2, 2018): 78–94. Accessed May 27, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117545.