ขลังธรรมเนียม ก. “Promotion of Family Care for Pregnant Women With Gestational Diabetes Mellitus”. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, vol. 27, no. Suppl. 1, Apr. 2018, pp. 189-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117732.