เทียนชัยทัศน์ ช., มาสิงบุญ เ., and วัชรสินธุ์ จ. “A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents”. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, vol. 27, no. 2, Apr. 2018, pp. 78-94, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117545.