ศิริศุภลักษณ์ พ., อาชาพิทักษ์ อ., and พานิชกุล ก. “Techniques on Writing Books for Inspiring Beginners”. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, vol. 26, no. Suppl. 1, Mar. 2018, pp. 90-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117051.