[1]
นิยมวิทย์ ก. and วรรณโชติ จ., “Nursing Care for Critically Ill Children with Acute Kidney Injury Using Continuous Venovenous Hemofiltration”, JPNC, vol. 27, no. 2, pp. 149–159, Apr. 2018.