เทียนชัยทัศน์ ชุติมา, มาสิงบุญ เขมารดี, and วัชรสินธุ์ จินตนา. 2018. “A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents”. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi 27 (2). Chanthaburi, Thailand:78-94. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117545.