สุริยานิมิตรสุข ธ.; ดิษาภิรมย์ ฐ. Nurse’s Roles in Nutrition Promotion among Pregnant Women. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, Chanthaburi, Thailand, v. 29, n. 2, p. 174–185, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/162173. Acesso em: 22 may. 2024.