เทียนชัยทัศน์ ช.; มาสิงบุญ เ.; วัชรสินธุ์ จ. A Causal Model of Safe Sex Behaviors in Female Adolescents. Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi, Chanthaburi, Thailand, v. 27, n. 2, p. 78–94, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pnc/article/view/117545. Acesso em: 27 may. 2024.