(1)
ศิริศุภลักษณ์ พ.; อาชาพิทักษ์ อ.; พานิชกุล ก. Techniques on Writing Books for Inspiring Beginners. JPNC 2018, 26, 90-98.