ผู้เขียนที่ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ จำนวน 2 คน คนละ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

      2. ค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษใน Abstract การลงเนื้อหาบทความในโปรแกรมจัดทำวารสาร การออกแบบกราฟิกในบทความ การจัดส่วนประกอบของบทความให้เรียบร้อย สวยงาม รวมเป็นเงิน 1,000 บาท