Privacy Statement

ชื่อ-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุดพร้อมสาขา ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน และอีเมลของผู้เขียนที่ปรากฏในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กองบรรณาธิการนำมาใช้เพื่อการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้