1.
สุรเศรณีวงศ์ ส, ศรีประสาร พ. บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. J Pub Health Nurse [Internet]. 2017 Aug. 24 [cited 2023 Jun. 3];31(1):175-88. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120