1.
ฤทธิ์งาม อ, เจริญการไกร เ, จันทร์ประเสริฐ ส, อินทวงศ์ จ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. J Pub Health Nurse [Internet]. 2017 Aug. 24 [cited 2024 May 24];30(3):118-31. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590